توجه

تایید

با توجه به نزدیک شدن امتحانات و لزوم تسویه بدهی شهریه برای گرفتن کارت ورود به جلسه آزمون(گزارش 428) از دانشجویانی که تاکنون شهریه خود را پرداخت ننموده اند تقاضا می شود در اسرع  وقت و نهایتاً تا تاریخ 96/09/25 نسبت به واریز کامل شهریه اقدام نمایند.

بدیهی است درصورت عدم تسویه شهریه و بدهی امکان حضور در جلسه امتحان مهیا نمی باشد و تمامی عواقب واثرات آن به عهده دانشجو می باشد. دانشجویانی که شهریه خود را پرداخت نمایندمی توانند ازتاریخ 96/09/27 با مراجعه به سامانه گلستان نسبت به اخذکارت ورود به آزمون اقدام نمایند.

                                                                                                   امور مالی دانشگاه پیام نور شیروان

 

تاریخ : ۱۳/۹/۹۶