توجه

تایید

dir="RTL"> قابل توچه كليه دانشجوبان محترم

 امكان حذف و اضافه از تاريخ 17مهر 96 الي 24مهر ماه  در سامانه گلستان از مسير زير فعال مي باشد.

ثبت نام ----> عمليات ثبت نام ----> ثبت نام اصلي

 

 

تاریخ : ۱۹/۷/۹۶