توجه

تایید

                                                             بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان معزز

حذف و اضافه از مورخ 94/11/26 لغایت 94/12/04 از طریق سیستم گلستان مقدور می باشد./ 

 

تاریخ : ۲۰/۱۱/۹۴