توجه

تایید

انتخاب واحد تابستان سال تحصیلی 94-93 از تاریخ 1394/04/13 لغایت 1394/04/24 از طریق سیستم جامع گلستان انجام میپذیرد .

 

تاریخ : ۱۳/۴/۹۴