توجه

تایید

تمدید مهلت ثبت نمرات میان ترم مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، به استحضار می‌رساند، امکان فوق در تاریخ‌های 25/11/93 و 26/11/93 در سیستم گلستان فعال گردید.

 

تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۳