توجه

تایید
ورود به سامانه
راهنمای ورود به سامانه :

برای ورود به سامانه بجای شناسه کاربری از شماره دانشجویی و در صورت نداشتن گذرواژه میتوانید از شماره ملی یا شماره شناسنامه بجای گذرواژه استفاده نمایید و بعد از ورود به سامانه حتما نسبت به ثبت گذرواژه اقدام نمایید و برای دفعات بعدی از گذرواژه خود جهت ورود به سامانه استفاده نمایید.